0 Comments
18 de julio de 2023

Empresariat Cerdanya participa a la 1 era sessió de la taula participativa de l’Aeròdrom de Cerdanya

Presenten Oriol Moles President del Consell Rector del Consorci i DG transports i mobilitat amb el Responsable d’aeroports de la Generalitat.

Presentació que se centre principalment en el control de les afectacions acústiques als veïns, es presenta que les emissions estaven per sota abans de les mesures restrictives aplicades i de la millora voluntària feta pels operadors per reduir aquestes emissions.

A partir d’aquí s’exposa l’activitat dels darrers anys, a on sobte que es feliciten de que la operativa esta molt per sota dels objectius restrictius marcats pel consorci, sorprèn aquesta auto felicitació  quan els operadors presents han patit aquestes restriccions, afectant seriosament a la seva viabilitat econòmica i operativa.

A partir d’aquí s’enceta un torn de preguntes a on queden palesos diferents punts:

  1. Les mesures restrictives d’operacions es denuncien com arbitraries, sobretot tenint en compte que no se superen els llindars legals d’afectació acústica i que a més amb les inversions i mesures dels operadors aquests nivells s’han reduït considerablement. No es dona cap argument per part de la Presidència del Consell Rector.
  • S’han incrementat enormement (em sembla que s’han multiplicat per 20, Sergi ho podrà contrastar) les taxes de les operacions en vol hipotecant i fent inviable una part de la operativitat. Aquest increment no ha tingut en compte les taxes d’altres Aeròdroms propers a Catalunya i al Sud de França, generant una brutal pèrdua de competitivitat dels operadors de l’aeròdrom (en els aeròdroms del voltant fins hi tot moltes operacions son sense cost) i provocant un descens també brutal de l’activitat econòmica generada al voltant de l’aeròdrom.
  • Tanmateix s’exposa que l’actual Pla Director (PDUAAC) es mostra insuficient pel bon funcionament de les operacions de l’aeròdrom, obtenint la resposta col·loquial del seu President de “es el que hi ha”, desprès de la insistència de bona part dels presents exposa que aquest Pla es pot modificar si ho creu convenient el Consell Rector.
  • Hi ha una breu felicitació al consell rector per part del representant de l’associació Ceretania i una queixa d’un veí perquè volen repetidament per sobre de casa seva.

Com a Representant d’Activitats Turístiques, d’Empresariat Cerdanya, presento l’associació que aglutina empreses de tots els sectors econòmics de la Cerdanya, remarcant especialment que la majoria d’empreses de Cerdanya son petites i algunes mitjanes, de manera que no es pot deslligar la preocupació del seus propietaris, directius i treballadors no només per l’activitat econòmica que els hi permet en la immensa majoria dels casos viure a Cerdanya, sinó també per la sostenibilitat i la qualitat de vida a la comarca. Dit això presento la feina que s’està fent a nivell de sostenibilitat amb el Consell Comarcal i també en el desenvolupament de noves oportunitats de desenvolupament econòmic sostenible, tenint actualment un projecte per desenvolupar el Turisme Corporatiu en el que precisament l’activitat de l’aeròdrom es un element, consolidat però en perill, important en la línia de captar un turisme d’alt impacte econòmic i baix impacte ecològic, que millori les condicions laborals i socioeconòmiques a la comarca.

Entrant ja en el fons, exposo la informació que ens ha arribat dels associats de l’impacte econòmic negatiu que han tingut aquestes restriccions que ja han qualificat diferents intervinents anteriorment, d’arbitràries, impacte directe sobre operadors de l’aeròdrom que son associats que hipotequen la seva viabilitat i continuïtat, però també indirecte sobre el sectors hotelers, de restauració i activitats turístiques. Afectant a un turisme d’alt valor afegit i amb projecció en mercats internacionals en que la Cerdanya esta especialment mancada. Es demana si tenen present aquest impacte i si tenen previst alguna correcció sense tenir cap tipus de resposta.

Finalment i al no tenir resposta es fa una darrere intervenció on es demana si es pot traslladar una petició en aquest moment que si s’escau es formalitzarà pels canals adients, a la resposta positiva es demana:

  1. Una justificació detallada i objectiva dels motius per a les restriccions d’operativa que s’ha vist que no tenien una base en el llindars d’impacte acústic i que no s’ha presentat cap argument tot i les reiterades preguntes.
  • Un aixecament de les restriccions d’operacions fins que no es justifiquin aquestes.
  • Una avaluació de l’impacte econòmic que han tingut i tindran aquestes restriccions ara per ara no justificades, en el ca de que no es retirin.

    Schedule a Visit